Visit by Delegates from Chengdu, China

2011-12-14-Chengdu